top of page

Navjord Arkitektur drivs av Johan Navjord och är baserat i Göteborg, men med lång internationell erfarenhet av arkitekturens alla fält och skalor. 


Arbete i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland har gett en grundlig bas i de Nordeuropeiska arkitekturtraditionerna - alla med sina egna positiva egenskaper som förvaltas i kontorets projekt och övergripande inställning till arkitektur. 


Med en tro på arkitekturens kraft att förändra samhällen och platser tar vi alltid utgångspunkt i platsernas egna inneboende potential. Därmed anser vi att vi är skyldiga framtiden att genomföra omfattande analyser av de platser och situationer som ska bebyggas. Humanism är alltid i centrum av arkitekturen vare sig det gäller utarbetning av program, förhållande till offentliga rum eller materialitet och detaljering som förhåller sig till den mänskliga skalan. 


Kontoret drivs av tanken på att om våra byggnader och offentliga rum skapas kvalitativt, med gedigna material och strukturer, blir de respekterade och väl omhändertagna av sina brukare och kommer på så sätt leva generationer. Förutom detta är hållbarhet i alla dess aspekter centralt i kontorets projekt. 


Målet är att skapa arkitektur som, med utgångspunkt i platsen, ger mervärde till beställare, brukare och allmänhet - utan att tära på jordens resurser och klimat.

Navjord Arkitektur is run by Johan Navjord and is based in Gothenburg, but with extensive international experience in all fields and scales of architecture.


Work in Sweden, Norway, Denmark and Germany has provided a thorough grounding in the Northern European architectural traditions - all with their own positive qualities that are managed in the office's projects and overall approach to architecture.


With a belief in the power of architecture to change societies and places, we always take the places' own inherent potential as a point of departure. We therefore believe that we owe it to the future to carry out extensive analyzes of the places and situations that are to be built on. Humanism is always at the center of architecture, whether it concerns the development of programs, relationships with public spaces or materiality and detailing that relates to the human scale.


The office is driven by the idea that if our buildings and public spaces are created qualitatively, with solid materials and structures, they will be respected and well cared for by their users and will thus live for generations. In addition to this, sustainability in all its aspects is central to the office's projects.


The goal is to create architecture that, with basis in the location, provides added value to clients, users and the public - without depleting the earth's resources and climate.

Porträtt Johan Navjord
bottom of page